Bonthuis Strafrjochtadvokatuer is yn it rjochtsgebiet strafrjocht spesjalisearre. It strafrjocht kin yn commuun (algemien) en bysûnder straf(proses)rjocht ûnderferdield wurde.

Commune straf(proses)rjocht

It commune straf(proses)rjocht is it bekendste ûnderdiel fan it strafrjocht en stiet benammen yn it Wetboek fan Strafrjocht en it Wetboek fan Straffoardering beskreaun. De strafbere feiten (misdriuwen en oertrêdingen) binne yn it Wetboek fan Strafrjocht opnaam. Inkelde foarbylden: terroristyske misdriuwen, iepenbiere oanslaggen, moard, deaslach, dea troch skuld, (swiere) mishanneling, it brûken fan iepenbier geweld, brânstichting, ferkrêfting, oantaasting, ûntucht, bedriging, belediging, dieverij, jild fertsjusterjen, helen, fernieling, oplichting, ôfparsjen, ferfalsking op skrift en wytwaskjen.

Bysûnder straf(proses)rjocht

It bysûndere straf(proses)rjocht is it ûnderdiel fan it strafrjocht dat yn ferskate bysûndere wetten lykas de Wegenferkearswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munysje, it Wetboek fan Militêr Strafrjocht en de Wet op de ekonomyske delikten beskreaun stiet. It detinsjerjocht en it fiskale strafrjocht steane ek beskreaun yn ferskate bysûndere wetten. De strafbere feiten (misdieden en oertrêdingen) binne yn ferskate bysûndere wetten en ferdraggen opnaam. Inkelde foarbylden: trochride nei in ûngelok, ride ûnder ynfloed, joyriding, ride sûnder rydbewiis en oanwêzich hawwen fan of handelje yn drugs, wapens en/of munysje.