De hear mr. P. (Peter) Bonthuis.

foto

- lid fan de Feriening fan Kassaasjeadvokaten (VCAS)

- (aspirant-)lid fan de Nederlânske Feriening fan StrafrjochtAdvokaten (NVSA)

- (aspirant-)lid fan de Feriening fan Nederlânske Jeugdrjochtadvokaten (VNJA)

- lid fan de Nederlânske Orde fan Advokaten (NOvA)

- registraasje yn rjochtsgebieten strafrjocht en (straf)kassaasje (NOvA)

wêrfoar elk jier minimaal 10 trainingskredits moatte wurde krigen foar elk rjochtsgebiet

Curriculum Vitae

2010 oprjochter en eigener fan en advokaat by Bonthuis Strafrjochtadvokatuer

2009 - 2010 kommisjelid by Nederlânske Feriening fan Jonge Strafrjochtadvokaten

2007 - 2007 kommisjelid by Jonge Baly ‘s-Hertogenbosch

2006 - 2010 meiwurker en advokaatstazjêr by Vaessen & van Kempen advokaten

2005 - 2005 studintstazjêr by Zillinger Molenaar & Verdonk advokaten

2005 - 2005 studintstazjêr by Boonstra Rademakers advokaten & notarissen

2004 - 2005 bûtengriffier by Rjochtbank Grins

2004 - 2004 studintstazjêr by Rjochtbank Ljouwert

2003 - 2004 kommisjelid by Simon van der Aa

2000 - 2006 rjochtenstudint oan Ryksuniversiteit Grins