De hear mr. P. (Peter) Bonthuis.

Foto

- (aspirant-)lid fan de Feriening fan Kassaasjeadvokaten (VCAS)

- lid fan de Nederlânske Orde fan Advokaten (NOvA)

- registraasje yn rjochtsgebieten strafrjocht en (straf)kassaasje (NOvA)

Curriculum Vitae

2010 oprjochter en eigener fan en advokaat by Bonthuis Strafrjochtadvokatuer

2009 - 2010 kommisjelid by Nederlânske Feriening fan Jonge Strafrjochtadvokaten

2007 - 2007 kommisjelid by Jonge Baly ‘s-Hertogenbosch

2006 - 2010 meiwurker en advokaatstazjêr by Vaessen & van Kempen advokaten

2005 - 2005 studintstazjêr by Zillinger Molenaar & Verdonk advokaten

2005 - 2005 studintstazjêr by Boonstra Rademakers advokaten & notarissen

2004 - 2005 bûtengriffier by Rjochtbank Grins

2004 - 2004 studintstazjêr by Rjochtbank Ljouwert

2003 - 2004 kommisjelid by Simon van der Aa

2000 - 2006 rjochtenstudint oan Ryksuniversiteit Grins