Bonthuis Strafrjochtadvokatuer is fêstige yn Haskerdiken. De tsjinstferliening is persoanlik, jo gegevens binne fertroulik en de juridyske bystân kin op grûn fan subsidiearre rjochtsbystân (sa mooglik) of tsjin in oertaryf foar in bedrach fan € 150,00 (eksklusyf BTW) of fêste priis ferliend wurde.

Subsidiearre rjochtsbystân (pro deo)

De Rie foar Rjochtsbystân sil in oanfraach foar in tafoeging sawol finansjeel as ynhâldlik toetse. Oangeande de finansjele toets sil de Rie foar Rjochtsbystân dit jier (2022) op grûn fan jo boargerservicenûmer by de Belestingtsjinst jo ynkommen en fermogen yn it peiljier (2020) opfreegje. It fiskaal jierynkommen moat yn it peiljier net heger wêze as in bedrach fan € 29.400,00 (allinnichsteanden) of € 41.600,00 (net-allinnichsteanden). It fiskaal fermogen moat yn it peiljier net heger wêze as in bedrach fan € 30.846,00 oan heffingfrije fermogen. As de Rie foar Rjochtsbystân op grûn fan de finansjele toets in oanfraach foar in tafoeging ôfwize sil, dan kin dêrnei in beswierskrift en/of in fersyk ta ferlizzing fan it peiljier (2020 > 2022) yntsjinne wurde.

Histoarje

2021 waarnimming troch frou mr. B.M.J.C. (Brenda) van Lee

2021 ferhuze fan Bonthuis Strafrjochtadvokatuer nei Haskerdiken

2021 ûntbining en beëiniging fan Stichting Jilden fan tredden Bonthuis Strafrjochtadvokatuer

2018 beropsoansprakelikheidsfersekering by American International Group

2010 waarnimming troch de hear mr. K. (Kamil) Karakaya

2010 beropsoansprakelikheidsfersekering by Nasjonale-Nederlannen

2010 oansluting by De Geschillenkommisje (Klachte- en Skeelregeling Advokatuer)

2010 oprjochting fan Stichting Jilden fan tredden Bonthuis Strafrjochtadvokatuer op De Jouwer

2010 oprjochting fan Bonthuis Strafrjochtadvokatuer op De Jouwer